Algemene voorwaarden
I. Definities
Hondenwijs, Brigitte Elsman, gevestigd te Duiven
Cliënt: de eigenaar van de hond, die Hondenwijs opdracht geeft inzake het afleggen van een consult en/of gebruik maakt van puppy-coaching en/of een cursus of workshop volgt.

ΙΙ. Algemeen
Voor alle tussen Hondenwijs en de cliënt gemaakte afspraken en/of overeenkomsten gelden de volgende voorwaarden.

 1. Hondenwijs zal alle werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Toevertrouwde informatie die vertrouwelijk van aard is, zal te allen tijde worden gerespecteerd. Informatie wordt uitsluitend gedeeld met toestemming van de cliënt en alleen als de belangen van de cliënt en diens hond of de omgeving er mee gediend is.

III. Adviezen, therapieën en training

 1. Een cliënt kan ten aanzien van het gedrag van zijn/haar hond advies vragen aan Hondenwijs.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van Hondenwijs.
 3. Een voorgesteld advies/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van  Hondenwijs. De cliënt blijft zelf aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
 4. Hondenwijs kan een inschatting geven of het (probleem) gedrag van de hond zal verbeteren. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.
 5. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
 6. Hondenwijs behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt niet mee werkt aan een opgestelde therapie.
 7. Een consult, het volgen van lessen of het gebruik van trainingsmateriaal of trainingsproducten, geschiedt op eigen risico van de cliënt. Hondenwijs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of diefstal.

ΙV. Betaling/afspraken

 1. Gemaakte afspraken tussen Hondenwijs en de cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
 2. Hondenwijs behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen.
 3. Indien door ziekte of overmacht van Hondenwijs een afspraak wordt geannuleerd of verzet zal deze z.s.m. gerealiseerd worden.
 4. Betaling dient contant na het consult/de eerste les van de puppycursus of per factuur binnen de betalingstermijn te geschieden.
 5. Honden die een privé-training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten. Hondenwijs is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de therapie/ behandeling.
 6. Alle door Hondenwijs verstrekte rapporten, cursusmaterialen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of puppylessen en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondenwijs worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

Kamer van Koophandel 76748022 BTW-id NL003115327B77